2-5-صفحات ساندویچی لانه‌زنبوری36
2-5-1- ساختارهای لانه‌زنبوری37
2-5-2- هسته لانه‌زنبوری38
2-5-3- کاربردهای ساختارهای ساندویچی38
2-5-4- هدایت در صفحات لانه‌زنبوری38
فصل 3-روش مدل‌سازی40
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-هندسه لوله گرمایی و محدوده محاسبه40
3-3-شرایط مرزی و خواص سیال کاری40
3-4-روش حل43
3-5-الگوریتم حل44
3-6- معیار همگرایی44
3-7-مدل صفحات لانه‌زنبوری44
3-8-هندسه مسئله45
3-9-الگوریتم حل46
3-10-شرایط مرزی46
فصل 4-روش حل با نرم‌افزار47
4-1-تنظیمات لازمه برای حل قسمت اول47
4-2-تنظیمات لازمه برای حل مسئله لانه‌زنبوری51
فصل 5-نتایج55

5-1-مقدمه…………55
5-2-بررسی شبکه تولیدشده لوله گرمایی55
5-3-ارزیابی شبیه‌سازی56
5-4-حل مسئله برای سیالات مختلف57
5-5-نتایج به‌دست‌آمده برای صفحات لانه‌زنبوری به همراه لوله گرمایی62
5-5-1- بررسی تأثیر ضریب جابه‌جایی بر دمای صفحات لانه‌زنبوری67
فصل 6-نتیجه‌گیری و پیشنهادها71
6-1-پیشنهادها72
فهرست منابع و مآخذ73
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول ‏21 محدوده دما و شار گرمایی برای سیالات کاری و دیواره لوله ]43[24
جدول ‏22 پارامترهای معمول فتیله لوله گرمایی ]43[25
جدول ‏23 ابعاد لوله گرمایی40
جدول ‏24 خواص سیالات کاری استفاده‌شده در دمای50 درجه سانتی‌گراد42
جدول ‏25 مشخصات صفحه لانه‌زنبوری شبیه‌سازی‌شده45
جدول ‏26 ابعاد لوله گرمایی در صفحه لانه‌زنبوری45
جدول ‏27 خواص سیال کاری آمونیاک در 17 درجه سانتی‌گراد45
جدول ‏51 خواص آب در 76 درجه سانتی‌گراد56
جدول ‏52 اختلاف دما در دو سر لوله گرمایی و افت فشار در ناحیه مایع-فتیله برای سیالات مختلف62
جدول ‏53 مقدار تخلخل متناظر با هدایت‌های گرمایی66
جدول ‏54 حداکثر دما برای ضریب جابه‌جایی‌های مختلف70
فهرست شکل‌ها
عنوانصفحه
شکل ‏11 قسمت‌های مختلف یک لوله گرمایی ]43[2
شکل ‏12 لوله گرمایی حلقوی ]19[2
شکل ‏13 لوله گرمایی داخل صفحه لانه‌زنبوری4
شکل ‏21 ضریب M برای سیالات مختلف]43[26
شکل ‏22 محدودیت‌های لوله گرمایی]43[28
شکل ‏23 حجم میانگین‌گیری شده]43[30
شکل ‏24 نمایی از صفحه ساندویچی با هسته لانه‌زنبوری ]41[37
شکل ‏25 هسته لانه‌زنبوری38
شکل ‏26 جهت جانبی و عرضی ]44[39
شکل ‏27 وضعیت قرارگیری مرزها در محدوه حل41
شکل ‏28 شرایط مرزی مدل41
شکل ‏29 شرایط مرزی و هندسه حل برای مدل صفحه لانه‌زنبوری44
شکل ‏41 منوی معرفی و تعیین خواص مواد48
شکل ‏42 منوی Cell Zone Condition48
شکل ‏43 تعیین شرط مرزی Mass Flow Rate برای ورود به ناحیه بخار48
شکل ‏44 شرط مرزی Mass Flow Inlet برای خروج از ناحیه بخار49
شکل ‏45 چگونگی انتخاب روش حل49
شکل ‏46 تنظیمات لازم برای ناحیه فتیله50
شکل ‏47 تعیین خواص برای هسته لانه‌زنبوری51
شکل ‏48 ماتریس تعیین مقدار هدایت گرمایی52
شکل ‏49 شرایط مرزی برای صفحه لانه‌زنبوری52
شکل ‏410 انتخاب نوع شرط مرزی53
شکل ‏411 تعیین شرط مرزی عایق53
شکل ‏412 قرار دادن شرط مرزی جابه‌جایی54
شکل ‏51 بررسی استقلال از شبکه برای مدل به‌دست‌آمده55
شکل ‏52 مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با نتایج تجربی57
شکل ‏53 تغییرات فشار در ناحیه بخار57
شکل ‏54 نمودار افت فشار در ناحیه مایع برای آمونیاک58
شکل ‏55 نمایش بردار سرعت در ناحیه بخار برای آمونیاک58
شکل ‏56 نمودار تغییرات سرعت در ناحیه بخار برای آمونیاک59
شکل ‏57 نمودار تغییرات دما در دیواره لوله گرمایی برای آمونیاک59
شکل ‏58 نمودار دمای دیواره لوله گرمایی با سیال استون60
شکل ‏59 نمودار فشار در ناحیه مایع-فتیله برای استون60
شکل ‏510 نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای آب61
شکل ‏511 نمودار فشار در ناحیه مایع-فتیله برای آب61
شکل ‏512 کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی 1 w/m k63
شکل ‏513نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی 1w/m k63
شکل ‏514 کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی 2.5 w/m k64
شکل ‏515 نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی 2.5 w/m k64

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ‏516 کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی 5 w/m k65
شکل ‏517 نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی 5w/m k65
شکل ‏518 نمودار اختلاف دما برحسب هدایت گرمایی66
شکل ‏519 نمودار اختلاف دما برحسب تخلخل67
شکل ‏520 کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی 0.76w/m2 K67
شکل ‏521 نمودار دمای دیواره لوله گرمایی برای ضریب جابه‌جایی 0.76w/m2 K68
شکل ‏522کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی1.03 w/m2 K68
شکل ‏523 نمودار دمای دیواره لوله گرمایی برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی 1.03w/m2 K69
شکل ‏524 کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی1.17 w/m2 K69
شکل ‏525 نمودار دمای دیواره لوله گرمایی برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی 1.17 w/m2 K70
فهرست علایم و اختصارات
عنوانعلامت اختصاری
A_i (m2) مساحت فصل مشترک
C_l (J/kg K) گرمای ویژه فاز مایع
C_v (J/kg K) گرمای ویژه فاز بخار
d_w (m) قطر سیم
D_h (m) قطر هیدرولیکی
h_0 (J/kg) آنتالپی ویژه کل
h_fg (J/kg) گرمای نهان تبخیر
h_ext (w/m2k) ضریب انتقال گرما
i (kJ) انرژی داخلی
k_eff (w/m k) هدایت گرمایی موثر فتیله اشباع
K (m2) نفوذپذیری
k_c (w/m k) ضریب هدایت گرمایی هسته لانه‌زنبوری
k_l (w/m k) هدایت حرارتی مایع
k_m (w/m k) ضریب هدایت گرمایی فلز لانه‌زنبوری
k_s (w/m k) ضریب هدایت گرمایی جامد
k_v (w/m k) ضریب هدایت گرمایی بخار
k_w (w/m k) هدایت حرارتی فتیله
L_a (m) طول قسمت آدیاباتیک
L_c (m) طول قسمت چگالنده
L_e (m) طول قسمت تبخیرکننده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

m ̇_i (kg/s) نرخ جریان جرمی در فصل مشترک
m ̇_(i,e) (kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت تبخیرکننده در فصل مشترک مایع-بخار
m ̇_(i,a) (kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت آدیاباتیک در فصل مشترک مایع-بخار
m ̇_(i,c) (kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت چگالنده در فصل مشترک مایع-بخار
N تعداد مش فتیله
P,p (N/m2) فشار استاتیکی
P_v (N/m2) فشار بخار اشباع
P_s (N/m2) فشار بخار اشباع
Q ̈_a (w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت آدیاباتیک
Q ̈_e (w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت تبخیرکننده
Q ̈_c (w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت چگالنده
Q ̇_i (w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار
Q ̇_(i,e) (w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت تبخیرکننده
Q ̇_(i,c) (w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت چگالنده
q_rad (w/m2) شار گرمایی تشعشعی
R (8.314J/mol K) ثابت گازها
R_i (m) شعاع فصل مشترک مایع-بخار
r (m) مختصه شعاعی
r_pشعاع لوله موئین
S_a (w/m3) عبارت منبع در قسمت آدیاباتیک
S_c (w/m3) عبارت منبع در قسمت چگالنده
S_e (w/m3) عبارت منبع در قسمت تبخیرکننده
S_h (w/m3) عبارت منبع برای آنتالپی کل
T (K) دما
T_ext (K) دمای چاه گرمایی
T_l (K) دمای مایع
T_s (K) دمای جامد
T_v (K) دمای بخار
t_w (m) ضخامت فتیله
u (m/s) zسرعت در جهت محور
V ⃗ بردار سرعت
V_i (m/s) سرعت در فصل مشترک مایع-بخار
v (m/s)سرعت شعاعی
V_(i,a) (m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه آدیاباتیک

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید