عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه ( بیان مسئله ) …………………………………..……………………….1
2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………9
3-1 سوالات پژوهش یا فرضیه ها ……………………………………………………10
4-1 پیش فرض ………………………………………………………………….10
5-1 تعاریف نظری واژه ها …………………………………………………………11
6-1 تعاریف عملی واژه ها …………………………………………………………11
7-1 محدودیت های پژوهش …………….…………………………………………12
فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چهارچوب پژوهش ……………………………………………………………14
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………30
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………47
2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………….48
3-3 روش نمونه گیری .…………………………………………………..…………48
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………….……48
5-3 محیط پژوهش ………………………………..………………………………48
6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………49
7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………….………………………50
8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………….…….…………………………51
9-3 ملاحضات اخلاقی.…………………………………………….……………..52
فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 نتایج پژوهش……………………………. …………………………………………………………53
2-4 جداول و نمودارها.………………………………….…………………………. 54
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.…………………………………………………….. 91
2-5 نتیجه گیری نهایی. ……………………………………………………………..105
3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی ………………………………….108
منابع و ماخذ
– فهرست منابع …………………………………………………………………..110
– پیوست ها ………………………………………………………………………
– چکیده انگلیسی…………………………………………………………………
فهرست جداول
عنوانصفحه

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی 55
جدول شماره 2 : میانگین و انحراف معیار واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
58
جدول شماره 3 :میانگین امتیاز نیازهای اساسی روانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی
58
جدول شماره 5 : مقایسه میانگین نمره استقلال واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 60
جدول شماره 6 : مقایسه میانگین نمره کفایت واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 63
جدول شماره 7 : مقایسه میانگین نمره تعلق واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 66
جدول شماره 8 : مقایسه میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 69
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین نمره انگیزه درونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 72
جدول شماره 10 : مقایسه میانگین نمره انگیزه شناسایی شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی75
جدول شماره 11 : مقایسه میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 78
جدول شماره 12 : مقایسه میانگین نمره انگیزه بیرونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 81
جدول شماره 13 : مقایسه میانگین نمره فقدان انگیزه واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 84
جدول شماره 14 : ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با شاخص خود تعیین کنندگی در واحدهای مورد پژوهش87
جدول شماره 15: ضریب رگرسیونی همبستگی انواع نیازهای اساسی روانی با شاخص خود تعیین کنندگی 88
در واحدهای پژوهش با کنترل متغیرهای فردی اجتماعی

فهرست نمودار
نمودار شماره 4 : میانگین امتیاز ابعاد پرسشنامه میزان انگیزه واحدهای مورد پژوهش
بیان مسئله:
پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف مربوط به آن به ارائه خدمات میپردازند(1)در آموزش این حرفه پویا و کاربردی ، مجموعه ای از علوم تئوری و فعالیتهای عملی، مهارت ، خلاقیت و تجربه به کار گرفته می شود(2).بخش مهمی از آموزش پرستاری را آموزش بالینی تشکیل میدهد.در واقع آموزش بالینی از اجزاء اصلی و حیاتی برنامه پرستاری است و به عنوان قلب آموزش پرستاری و مرحله تکامل حرفه ای شناخته شده است(3).
کارآموزی در بالین به عنوان یک نوآوری در ساختار آموزشی پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری و ارائهخدمات بالینی و فراهم نمودن زمینه جامعه نگری و جامع نگری در پرستاری در سال 1371 به اجرا در آمد(1).در این مرحله فرد با یادگیری فعالیتهای بالینی،تجارب عینی لازم را کسب مینماید و فرصتی برای دانشجو فراهم میشود تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار میباشد، تبدیل کند(3).در این نوع آموزش دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه عمل بکار میبرد(4).در دوره های کارآموزی همه کارآموزان موظف اند که به رغم علاقه ها و استعدادهای مختلف خود، به سوی هدفهای واحدی که در برنامه دوره کارآموزی در نظر گرفته شده است پیش بروند و مهارتهایی را کسب نمایند که حرفه مورد نیاز آن دوره ایجاب میکند، زیرا هدف هر دوره کارآموزی ایجاد مهارت، دانش و نگرش مورد نیاز فرد برای عملکرد مقتضی در یک شغل یا حرفه معین است. دوره های کارآموزی معمولا نیازهای سازمان های اداره کننده این دوره ها را برآورده میسازند(5).در این دوره وظایف مربیان علاوه بر فعالیتهای آموزشی مصوب، ایجاد حس استقلال و تصمیم گیری و افزایش قدرت ابتکار فراگیران در عرصه های مختلف میباشد و دانشجویان نیز باید در این راستا وظایف خود را انجام دهند(6).
در محیط بالین باید با تمرکز روی نیاز های یادگیری دانشجو، برای پیشرفت و ایجاد اطمینان به شایستگی اش در مهارتهای بالینی، فرصت داد.نیوبل1 چنین اظهار میدارد که” در حقیقت آموزش بالینی فراموش شده ترین آموزش و دارای نقایصی بیشتر از سایر حوزه های آموزشی است”. مطالعات پرستاری نشان میدهد که دانشجویان پرستاری علیرغم پایه دانش نظری خوب، در محیط بالینی با مهارت عمل نمی کنند. در نتیجه با ورود این دانشجویان به سیستم مراقبتی و درمانی، کیفیت این سیستم روز به روز افت میکند(7).
هر دو محیط آموزش پرستاری آکادمیک وبالینی تحت فشار زیاد ناشی از مراقبت از بیمار قرار دارند که میتواند شرایط مراقبتی را تحت تاثیر قرار دهد.اما محیط بالین تحت فشار زیادی قرار دارد زیرا هدف از آن آموزش پرستاری بصورت موثر کارا و مناسب است تا بتواند پرستارانی را تربیت نماید که بتوانند آماده کار باشند.آموزش پرستاری امروز با چالش های زیادی مواجهه است که از جمله آن کسب دانش و به روز شدن است و نیاز است که پرستاران آینده با تحقیق و همچنین مراقبت از بیمار بر اساس دانش علمی روشن، آشنا شوند(8).
محیط بالین در برگیرنده کلیه شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است .این محیط غنی روانشناختی از عوامل شناختی ،اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، احساسی ، انگیزشی و درسی تشکیل شده است(9).عوامل زیادی بر روی یادگیری اثر میگذارند ولی انگیزه2 نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار و مهم ترین شرط یادگیری است. انگیزه نقش با ارزشی در توضیح علل رفتار ، پیشگوئی تاثیر اعمال و هدایت رفتار جهت رسیدن به موفقیت بازی میکند (10).
از این رو ، حتی غنی ترین و بهترین برنامه های کارآموزی و آموزش سازمان دهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند نخواهد بود.بنابراین یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد انگیزه لازم برای یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش میزان آگاهی، دانش و مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا ساختن آنها با علوم پیشرفته و روش های نوین مراقبتی است.لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در انگیزش دانشجویان،میتوان مشارکت فعالانه آنها را در یادگیری افزایش داد (11) .
در مطالعات انجام شده در انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند به ترتیب میزان ترک تحصیل دانشجویان پرستاری (16%) ، (24%) ، (6%) گزارش شده که دلایل زیادی داشته و فقدان حمایتهای لازم یکی از این موارد بوده است(12).
طبق آمار 35 % از کسانیکه در یکی از شهرهای اسکاتلند در رشته پرستاری ثبت نام نموده اند بین سالهای 1967-1966 قبل از تکمیل دوره تحصیلی خود ، ترک تحصیل نموده اند(11). در بررسی زنوریبا عنوان بررسی علل ترک تحصیل دانشجویان دختر کاردانی پرستاری مدارس عالی پرستاری تهران، که در سال 1365 در تهران انجام شد از علل ترک تحصیل دانشجویان پرستاری روابط سرد بین همکاران ، عدم استقلال فکری و عملی ، ناهماهنگی مطالب تئوری با کار عملی و عدم امکانات جهت ارائه کارکرد مطلوب بوده است(13).
در مطالعه همایونفر و همکاران با عنوان وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدر سال 89 ، در میان دانشجویان پرستاری(3/67%) و مامایی(7/37%) ،عدم ایجاد انگیزه کافی محیط آموزشی برای اشتغال به حرفه در آینده دانشجویان (8/52%) از جمله نقاط ضعف شناخته شده بود(14).
در مطالعه جولایی و همکاران با عنوان بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دلایل ترک آن بر روی 300 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ، نتایج مطالعه نشان داد که تنها 18% دانشجویان پرستاری نظر مثبتی نسبت به حرفه خود دارند و 69% انها موافق با ترک رشته خود بوده اند.همچنین 63.6% نمونه ها تصمیم به تغییر رشته و 51.64% تصمیم به انصراف از رشته خود داشتند. از اولویتهای ترک رشته پرستاری نداشتن جایگاه مثبت اجتماعی، نامناسب بودن محیط کار بالینی و نگرش منفی افراد تیم پزشکی نسبت به این حرفه بوده است(15).
بنابراین از عوامل مهم در یادگیری و تمایل به موفقیت بیشتر، انگیزه است. در مورد انگیزه نظریه های مختلفی ارائه شده که از جنبه های متفاوت به موضوع انگیزه می نگرند. در این بین یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی3 است که یک تئوری انگیزش عمومی می باشد که از منظر دیگری به این موضوع پرداخته و به بیان کیفیت انگیزه میپردازد .
بر اساس این تئوری انگیزه طیفی است که انگیزه درونی در یک سمت این طیف و انگیزه بیرونی در سمت دیگر آن قرار دارد.در انگیزه درونی شخص کار خود را با علاقه و لذت انجام میدهد(16). در نقطه مقابل آن عدم انگیزه وجود دارد که شخص قصد و انگیزه ای برای انجام کار ندارد. در انگیزه بیرونی نیز شخص کاری را به علت مشوق های بیرونی و یا اجتناب از تنبیه انجام می دهد. این نوع از انگیزه دارای چهار نوع تنظیم می باشد که شاملتنظیمخارجی، شناسایی شده، به درون متمایل شده و یکپارچه است . تنظیم بیرونی، به درون متمایل شده، شناسایی شده و درونی در یک معادله تحت عنوان شاخص خود تعیین کنندگی قرار می گیردکه ازنمره 20+ تا 24- تقسیم میشود . به این صورت که هر چقدر عدد مورد نظر منفی تر باشد، به سمت فقدان انگیزه و انگیزه از نوع کنترل شده سوق پیدا کرده و هر چقدر مثبت تر شود به سمت انگیزه درونی و خود مختاری میرود(17).
عوامل مختلفی روی انگیزه موثر هستند.یکی از این عوامل بر اساس تئوری خود تعیین کنندگی ، ارضاء سه نیاز اساسی روانی درک از استقلال و خود مختاری4 ، درک از کفایت و شایستگی5 و درک از تعلق و وابستگی6 میباشد که در درونی شدن انگیزه موثر هستند. نیاز به استقلال به معنای استقلال در انتخاب رفتار و فعالیتی است که انجام میدهیم. نیاز به کفایت و شایستگی در واقع تعامل موثر شخص با محیط و تجربه کردن فرصتهای مختلف برای انجام رفتار و به عبارتی بیان کننده قابلیتهای فردی میباشد. نیاز به تعلق نوعی نیاز به ارتباط با دیگران و اعتماد به آنها و توسعه مطلوب روابط اجتماعی میباشد(18).
در مطالعه بارت7 و همکاران، دانشجویان معتقد بودند که مربیانی که مهارتهای ارتباطی بالاتری داشته اند علاوه بر توانایی بیشتر در انتقال مفاهیم و تجارب توانسته اند با خلق فضای مناسب تر انگیزه و علاقه بیشتری در آنان ایجاد نمایند.دانشجویان معتقد بودند که ارتباط مناسب از جانب مربی و رعایت احترام و تقویت اعتماد به نفس دانشجو میتواند حمایت بیشتری را برایشان فراهم آورد تا در سایه آن بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به یادگیری تجارب تازه بپردازند.بنابراین مربیان پرستاری نقش برجسته “عامل انگیزش” در دانشجویان هستند.آنان با ارائه بازخوردهای مناسب و توضیحات مورد نیاز شرایط ایجاد انگیزه موفقیت دانشجویان در عملکرد بالینی را فراهم می آورند(12).
در آموزش پرستاری بالینی ، انگیزه دانشجویان تحت تاثیر اهداف یادگیری و بازخورد داده شده به آنها قرار میگیرد.چون واحدهای آموزش بالینی دانشکده با شخص دانشجویان سرو کار دارد هم اهداف و هم بازخورد میتواند چیزی متناسب با تامین نیازهای هریک از دانشجویان باشد.به منظور افزایش تاثیر فرایند یادگیری ، یک مربی بالینی باید بررسی مختصری از انگیزه دانشجویان را در بالین داشته باشد. ارتباط مثبت بین مدرس و دانشجو میتواند کلید تداوم یک محیط یادگیری مثبت باشد.از دید دانشجویان کیفیت ارتباط در کارآموزی فعلی میتواند سهم مهمی برای انگیزه دانشجویان در واحدهای بالینی بعدی داشته باشد.اهداف یادگیری و بازخورد داده شده از طرف دانشکده نیز، انگیزه دانشجویان را برای یادگیری ترغیب می نماید.
بر پایه تحقیقاتی بر روی انگیزه بیرونی و درونی متوجه شدند که میزان زیادی از نتایج تجربی نیازمند به فرضیه ای است که در آن باید یک سری از نیازهای اساسی کلی برای عملکرد موثر و سلامت روان تامین گردند.مطالعات در کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت نشان داد که تامین نیازهای کفایت ، استقلال و تعلق میتواند پیشگوئی کننده عملکرد موثر درحیطه ها و فرهنگ های مختلف باشد(19).
دسی8 وهمکاران وی مطالعه ای را با عنوان آگاهی معلمان دوره ابتدایی نسبت به حمایت از استقلال دانش آموزان برخلاف کنترل نمودن رفتارهای آنان در سال 1981بررسی نمودند.نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی از استقلال دانش آموزان منجر به افزایش انگیزه درونی، حس کفایت و شایستگی و اعتماد به نفس آنها گشته است(13). همچنین رایاندر مطالعه خود تاثیر محدودیت محیطی را بر روی رفتار دانشآموزان در محیط مدرسه بررسی نمود. ایجاد محدودیت محیطی در زمینه آموزش اهمیت زیادی دارد.به طوریکه محدودیت ها ، عملکرد منظم را در ساختار محیط یادگیری دانش آموزان تسهیل مینماید.البته معلمان میتوانند این محدودیتها را به طرق مختلف بگذارند.در این مطالعه متوجه شدند که دانش آموزانی که برای آنها محدودیت کنترلی بیشتری قائل شده بودند نسبت به آنهایی که از استقلال بیشتری برخوردار بودند، انگیزه کمتری داشتند(20).
نتیجه مطالعات مختلف نشان می دهد، تدریس با شیوه حمایت از استقلال دانشجویان میتواند با برایندهای کاری مثبت در کلاس درس همراه باشد.حس کفایت و شایستگی دانشجویان در صورتی تامین میشود که مدرسان بتوانند فعالیتهای درسی را برای دانشجویان مطرح نمایند که برای آنها چالش برانگیز باشد، بدین وسیله به دانشجویان اجازه میدهد تا بتوانند ظرفیتهای آکادمیک خود را امتحان کرده و گسترش دهند.علاوه بر این اهمیت دارد که ابزار ها و بازخورد مناسب توسط معلمان برای ارتقاء حس کارایی و موفقیت دانشجویان داده شود.نکته حیاتی این است که دانشجویان به فعالیتهایی مشغول شده و برای آن ارزش قائل هستند که بتوانند آن را بفهمند.بر این اساس نیاز است که بازخوردها، ارزشیابی را کمتر جلوه داده و بر روی موثربودن دانشجویان تاکید نمایند.علاوه بر تامین نیازهای استقلال و کفایت این تئوری تاکید مینماید که نیاز تعلق به دیگران فرایند درونی شدن انگیزه را تسهیل مینماید.مردم تمایل دارند که ارزش ها و کارها را با کسانی که با آنها احساس نزدیکی میکنند و میتوانند احساس تعلق با آنها داشته باشند، پذیرفته ودرونی کنند.در کلاس درس نیاز تعلق با احساس دانشجو مبنی بر دوست داشتن واقعی ، پذیرفتن و ارزش قائل شدن برای وی توسط معلم میباشد.دانشجویانی که احساس تعلق بیشتری دارند احتمالا تنظیم یکپارچه و شناسایی شده ای به تکالیف خود برای یادگیری نشان میدهند در حالیکه آنهایی که احساس پس زدگی توسط معلم خود دارند از درونی شدن انگیزه دور شده وفقط به محرک ها وپاداش های بیرونی پاسخ میدهند(14).
از این رو تئوری خود تعیین کنندگی میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصلاح برنامه های آموزش پزشکی ، ساختار بندی محیط یادگیری پزشکی، تداوم آموزش پزشکی و یادگیری تمام عمر باشد. محیط یادگیری که شامل رفتارهای حامی استقلال دانشجویان توسط مدرسان بوده ، از احساس کفایت دانشجو از طریق بازخوردهای سازنده و منظم حمایت میکند و حس تعلق به دیگران را از طریق حمایتهای مرشدانه ، الگوهای نقشی مثبت ، کار در گروه های کوچک و ارتباط به موقع با بیماران افزایش دهد می تواند تا مدتهای طولانی انگیزه خود مختار دانشجویان را تحریک نماید. در نتیجه دانشجویان با انگیزه خود مختار بیشتر ، رضایت بیشتری را از حرفه خود تجربه می کنند(16). تامین درست این سه نیاز روند درونی شدن انگیزه را تسهیل نموده و باعث پیامد انگیزشی مثبت میگردد (18). از این روبهترین راه ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفیت روشهای آموزشی است.از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتری میرسند و این کسب موفقیت علاقه و انگیزش آنها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش میدهد(5).
در بررسی پلتیر9 (2002) بر روی معلمان کانادایی مشاهده شد که معلمانی که فشار بیشتری از بخش های مدیریتی به آنها وارد می شود، میزان استقلال کمتری در فرایند تدریس خود دارند که به نوبه خود باعث میشود تا معلمان نسبت به دانشجویان حس کنترل بیشتری داشته باشند.این تئوری این ارتباط را به این صورت توضیح میدهد که هرچقدر نیاز استقلال مدرسان کمتر تامین شده باشد، شوق و خلاقیتی که آنها میتوانند در طی تدریس داشته باشند، کاهش می یابد. بنابراین موسسات و سیاست هایی که انگیزه دانشجویان و مدرسان را در نظر نمیگیرند و به جای آن تاکید بر کنترل یک سری رفتارها دارند، باعث میشوند که تمام کسانی که در فرایند یادگیری شرکت میکنند از کمبود انگیزه و نتایج یادگیری آزار ببینند(21). راهکارهای لازم برای افزایش استقلال ، فراهم نمودن فرصت انتخاب و دلایل معنی دار برای یادگیری ، آگاهی یافتن از احساس دانشجویان در مورد عناوین درسی و کاهش فشار به دانشجویان است.راهکارهای لازم برای افزایش کفایت و شایستگی ارائه روش ارزشیابی مناسب، بازخوردها و تکالیف چالش برانگیز میباشد.در نهایت فراهم نمودن راهکارهای افزایش حس تعلق شامل تامین محبت و مراقبت و احترام به دانشجویان است(14).
مطالعه چانگ10 وهمکاران نیزنشان داد که دانش آموزان مدرسه ای درکره جنوبی هنگامیکه احساس استقلال وکفایت و شایستگی مینمودند از انگیزه درونی بیشتری برخوردار بودند.چندین نتیجه مهم میتوان از این مطالعه و یافته های مشابه نسبت به انگیزه درونی دانش آموزان پیدا کرد.اولا اینکه هم آگاهی وهم جنبه های خاص یادگیری که به عنوان استقلال حمایتی شناخته شده است میتواند منجر به ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان گردد در حالیکه محیط آموزشی کنترل کننده ، انگیزه درونی را در نظر نمیگیرد.ثانیا هنگامیکه دانش آموزان انگیزه درونی دارند گرایش به یادگیری بهتری دارند و خلاق تر هستند به ویژه در دروسی که مفهومی تر هستند.ثالثا روشی که معلمان در معرفی وظایف درسی برای دانش آموزان پیش میگیرند در تامین نیازهای اساسی استقلال و کفایت و شایستگی آنان تاثیر گذار است و به این وسیله باعث میشود تا انگیزه درونی شکوفا شده و یادگیری عمیق تر گردد.انگیزه درونی پایه ای محکم در جهت یادگیری فراهم میکند.با این حال بسیاری از جنبه های آموزشی ذاتا جذاب و جالب نیستند.برای مثال ممکن است برای دانش آموزان یک مدرسه مسائل ریاضی جالب نباشد یا برای دانشجویان یک دانشکده درس آناتومی لذت بخش نباشد.در چنین مواردی انگیزه درونی در فرد وجود ندارد و دانش آموزان نیاز به یک جایگزین یا دلیل برای یادگیری دارند(22).در واقع این تئوری ادعا مینماید که تامین نیازها و درونی شدن انگیزه منجر به یادگیری عمیق تر ، موفقیت و خلاقیت بیشتر و کاهش انصراف فرد از ادامه کار خود میشود(23).
از آنجا که نیاز جامعه تغییرنموده است، نقش دانشکده ها نیز درمقاطع تحصیلی بالاتر از یک آموزش منفرد به نوعی آموزش چند بعدی تغییر نموده است.نقش دانشکده های پرستاری نیز در این راستا افزایش یافته و به طور فزاینده ای پیچیده شده است.از آنجایی که مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانش پرستاری گسترش می یابد ، تاثیر آن بر روی آموزش پرستاری نیز عظیم تر میگردد.امروزه تحصیلات تکمیلی و آموزش پرستاری به سمت پیش بردن یک سری تغییرات هستند.عوامل اثر گذار بر این تغییرات زیاد و برای جدا کردن سخت میباشند.همانطور که دانشکدهها در مسیر کار خود با چالش های زیادی برخورد میکنند لازم است که نقش های آنها نیز با تغییراتی مواجهه گردد(24).
از تمام دانشکده های پرستاری انتظار میرود که که دانش لازم را در ارتباط با پرستاری و تجربه کاربالینی در حیطه ای که در آن تدریس میکنند داشته باشند.مسئولیتهای آموزشی با توجه به نوع موسسات آموزشی و جایگاه شغلی افراد فرق میکند اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تدریس بالینی میتواند منبعی از استرس برای بیشتر دانشکده های پرستاری باشد. برخی از مطالعات بر روی دانشجویان پرستاری در طی دوره های آموزش پرستاری نشان داده است که برای بیشتر دانشجویان پرستاری استرس ها و چالش های کار بالینی بیشتر از کلاس درس بوده است.یک علت این مسئله میتواند فشار یادگیری یک موضوع با حجم زیاد در یک زمان کوتاه در یک محیط بالینی باشد.زیرا دانشجویان در محیط بالین با انجام وظایف کاری خود فشار مضاعفی ناشی از بهبود و حفظ یا برگرداندن سلامت بیماران را نیز تجربه میکنند.علاوه بر نگرانی های مربوط به انجام وظایفی که برای سلامتی بیماران مورد نیاز است، نگرانی های دیگری نیز مربوط به اضطراب و استرس دانشجویان وجود دارد که میتواند شامل مرگ بیماران، برقراری ارتباط با سایر پرستاران یا بیماران ، فشار کاری زیاد باشد(25).
قدم اول در بهبود محیط یادگیری که منجربه ارتقاء تعامل مثبت و همکاری در روابط بین دانشجویان گردد، گسترش سطح آگاهی دانشکده ها نسبت به ارزش هاییاست که برای فرایند یادگیری–یاددهی11 قائل هستند.کارکرد تعاملی با دانشجویان نیازمند این است که دانشکده ها یک سری راهکارهای جدیدی را بکار گیرند تا دانشجویان فعال وارد کار شوند و صرفا دانشکده ها نقش تعیین تکلیف برای یادگیری دانشجویان را نداشته باشند.فعالیتهایی چون کار گروهی ،بحث و تبادل نظر ، نقش آفرینی، حل مسئله میتواند راهکاری به منظور تمرکز توجهات از دانشکده به سمت دانشجویان باشد. بعد مهم دیگر در فرایند یادگیری و آموزش بررسی نگرش ها ودیدگاه های دانشجویان نسبت به محیط یادگیری است.آپکرافت12 عنوان نمود که” به نظر می آید بسیاری از دانشجویان دچار فقدان اعتماد به نفس برای یادگیری هستند و نیازمند تقویت این حس توسط دانشکده هستند تا بتوانند در کارهای آکادمیک خود موفق باشند”.این حس زمانی تقویت میشود که یک نوع همکاری، احترام همراه با پذیرش توسط دیگران وخلاقیت در دانشجویان ایجاد گردد.اینکه دانشجویان خود در فعالیتهای یادگیری خود نقش داشته باشند میتواند یک نوع قدرت در کارها به آنها بدهد(20).
دانشکده هایی که واحدهای بالینی را به دانشجویان پرستاری آموزش میدهند مسئول ارتقاء مهارتهای حرفه ای و ارزش ها در دانشجویان پرستاری هستند.دانشگاه ها باید مطمئن باشند که عناوین درسی را که برای دانشجویان انتخاب نموده اند ، فرصتی را برای دانشجویان فراهم می آورد تا مهارتهای لازم برای تامین شایستگی های شغلی را کسب نمایند.فراهم نمودن یک پایه علمی مناسب، گسترش مهارتهای سایکوموتور،برقراری ارتباط مناسب با پرسنل و بیماران، گسترش مهارتهای سازمانی و قدرت تصمیم گیری ورفتار کردن به صورت حرفه ای مثال هایی از شایستگی های لازم است که ازدانشجویان پرستاری انتظار میرود تا در محیط بالین کسب نمایند(20).
یکی از راهکارهای اصلیافزایش انگیزه درونی دانشجویان برای یادگیری این است که آموزشی بدون کاهش ادراک کنترل آنها از خود صورت پذیرد.دادن فرصت به دانشجویان در جهت رسیدن به اهداف تحصیلی خود یعنی اقدام به انتخابهای مهم درباره یادگیری واحساس مسئولیت درباره آن میتواند باعث ایجاد انگیزش درونی برای یادگیری شده و آن را حفظ نماید.مدرسان باید بدانند که به چه نحو به دانشجویان خود فرصتهای انتخاب دهند تا اینکه توانایی های آنان برای انجام اعمال موفقیت آمیز کاهش نیابد.وقتی به دانشجویان اجازه داده میشود که به انتخاب بپردازند و آنان به انتخاب غلط و نامعقول دست میزنند اغلب شکست را تجربه مینمایند.آنان ممکن است در مورد محیط یادگیری خود فرصتهایی را داشته باشند ولی از خود عملکرد موفقیت آمیزی را نشان ندهند بنابراین ادراک کنترل آنها افزایش نمی یابد.از آنجا که انگیزش درونی تابعی از احساس کنترل است ، معلمانی که در فکر افزایش انگیزه درونی دانش آموزان هستند باید بیاموزند که برای کنترل محیط های یادگیری خود چگونه برای دانش آموزان فرصتهای واقعی ایجاد نمایند.به هر حال آنان باید این فرصتهای کنترل را افزایش دهند بدون اینکه ادراک شایستگی دانشجویان کاهش یابد.فراهم نمودن انتخابهای از قبل تعیین شده از جانب مدرسان کار درستی نمی باشد.
با توجه به موارد پیشگفتسوالی که در اینجا مطرح میباشد این است که وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری در محیط کار بالینی و ارتباط آن با ارضاء سه نیاز اساسی چگونه است(18). رشته پرستاری به افراد علاقه مند با توانمندی ویژه نیاز داشته و برقراری ارتباط با بیمار ، تشخیص نیازهای بیمار و در اولویت قرار دادن نیازهای بیمار فردی با انگیزه را طلب میکند(26).در ایران مطالعات اندکی در زمینه انگیزه دانشجویان پرستاری انجام شده است و آمار دقیقی از وضعیت انگیزه دانشجویان نسبت به کارآموزی در بالین موجود نمی باشد.همچنین مطالعات کمی در زمینه تامین این سه نیاز و ارتباط آن با انگیزه دانشجویان پرستاری در ایران یافت وجود دارد. با در نظر گرفتن این مسئله که این سه نیاز به میزان زیادی به رفتار مدرسان و محیط بالین بستگی دارد و نیز این مورد که انگیزه نقش بسیار مهمی در انجام امور خطیر پرستاری که با جان و زندگی افراد روبرو است دارد و همچنین عامل حفظ دانشجویان پرستاری در این رشته و ادامه تحصیل در مراتب علمی بالاتر است، محقق بر آن است با تعیین و شناسایی سطوح انگیزه دانشجویان پرستاری در کارورزی و ارتباط آن با میزان تامین نیازهای اساسی روانی، راهکارهایی را در جهت ایجاد شرایط تامین این سه نیاز و درونی سازی انگیزه و ارتقاء وثبات رفتار یادگیری در محیط کارآموزی بالینی ارائه نماید. چرا که هرچه آموزش بالینی غنی تر، شیوه های رفتاری مربیان با دانشجویان بهتر و توانایی بیشتری جهت همراهی دانشجویان وجود داشته باشد، آموزش با سرعت و کیفیت مناسبتری پیش خواهد رفت و دانشجویان امروز برای فردا پرستارانی با کیفیت افزون خواهند بود(2).
اهداف پژوهش
– هدف کلی:
بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91
-اهداف ویژه‌:
1) تعیین میانگیننمره تامین نیاز استقلال و خود مختاری دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
2) تعیین میانگین نمره تامین نیاز کفایت و شایستگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
3) تعیین میانگین نمره تامین نیاز وابستگی و تعلق به گروه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4) تعیین میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-1) تعیین میانگین نمره انگیزه درونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-2) تعیین میانگین نمره انگیزه شناسایی شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3) تعیین میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-4) تعیین میانگین نمره انگیزه بیرونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-5) تعیین میانگین نمره فقدان انگیزه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
5) تعیین ارتباط بین میزان تامین انواع نیازهای اساسی روانی و شاخص خود تعیین کنندگی با کنترل متغیرهای فردی و اجتماعی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
– سوالات پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) میانگین نمرهتامین نیاز استقلال دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
2) میانگین نمرهتامین نیاز کفایت دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
3) میانگین نمرهتامین نیاز تعلق دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4) میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-1) میانگین نمره انگیزه درونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است ؟
4-2) میانگین نمره انگیزه شناسایی شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-3) میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-4) میانگین نمره انگیزه بیرونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است ؟
4-5) میانگین نمره فقدان انگیزه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
5)میزان ارتباط بین انواع نیازهای اساسی روانی و شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
– فرضیه :
1- بین میزان تامین نیاز استقلال و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.
2- بین میزان تامیننیاز کفایت و شایستگی و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.
3- بین میزان تامیننیاز احساس تعلق و وابستگی و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.
– پیش فرض
1- انگیزش نیروی محرک فعالیتهای انسان و عامل جهت دهنده رفتار او است(13).
2- انگیزش درونی حاصل تقویت کننده های شخصی بوده و نیاز به مشوق خارجی ندارند در حالیکه انگیزه بیرونی حاصل تقویت کننده های محیطی است و نیاز به محرک خارجی دارند(20).
3- تامین نیازهای اساسی روانی استقلال، شایستگی و تعلق بخشی از تئوری خود تعیین کنندگی است که باعث درونی شدن انگیزه فرد می گردد(23)(15).
4- محیط یادگیری بالینی یک شبکه ی تعاملی از نیروهای مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان است و یادگیری بالینی شامل هر نوع آموزشی می شود که در حضور بیمار صورت می گیرد(25)
تعریف عملیاتی :
سطوح انگیزه (تعریف نظری):
انگیزه یک فاکتور روانشناختی است و فرد را به سمت هدفی معین سوق می دهد(27). از نظر تئوری خود تعیین کنندگی ، انگیزه در یک طیفی از درونی تا بیرونی قرار دارد و در بیشتر مواقع نوع انگیزه فرد و درونی یا بیرونی بودن آن مد نظرمی باشد. در پروژه حاضر انگیزه آموزشی مد نظر می باشد(13).
سطوح انگیزه یادگیری بالینی(تعریف عملی):
پرسشنامه سطوح انگیزه در محیط کار آموزی که این پرسشنامه برای کار در سایر محیط ها میباشد و میتوان آن را برای کار اموزی در بالین تعدیل نمود . این پرسشنامه شامل 20 ایتم است که از 5 بخش انگیزه بیرونی ، شناسایی شده ، به درون متمایل شده ، درونی و فقدان انگیزه تشکیل شده و همانند پرسشنامه تعیین نیازها از 1 تا 5 لیکرت تقسیم شده است.
نیازهای اساسی روانی (تعریف نظری):
بر اساس تئوری خود تعیین کنندگی سه دسته نیاز روانی در انسان وجود دارد و مفهوم نیازهای اساسی روانی درانسان امری ذاتی است.این سه نیاز عبارت اند از نیاز شایستگی و کفایت که به دنبال کسب موفقیت در انجام وظایف چالش برانگیز بدست می آید. نیاز استقلال به معنای احساس داشتن اختیار و قدرت انتخاب در انجام کارها است و درنهایت نیاز تعلق و وابستگی مرتبط با برقراری یک حس دوجانبه و حاکی از اعتماد میان افراد است(28)(29).
نیازهای اساسی روانی (تعریف عملی):
پرسشنامه ارضاء نیازهای اساسی روانی13 که به تفکیک هر کدام از نیازها را مورد بررسی قرار میدهد . این ابزار شامل 22 ایتم است که نیاز نیاز خود مختاری ، کفایت و شایستگی و نیاز تعلق به دیگران را بررسی میکند و به ترتیب از نمره 1 تا 5 لیکرت تقسیم شده است و نمره 1 (هرگز) ، نمره2 ( بندرت) و نمره 3 ( گاهی اوقات ) نمره 4 (اغلب) و نمره 5 ( همیشه ) میباشد . امتیاز کل بر اساس محاسبه میانگین بدست می اید .
شاخص خود تعیین کنندگی ( تعریف نظری) :
این شاخص نشان دهنده این است که رفتار فرد بیشتر به سمت خود تعیین کنندگی و استقلال پیش می رود یا از نوع کنترل شونده است. به این صورت که هر چقدر به سمت منفی حرکت کند ، از نوع کنترل شده و هر چقدر مثبت تر شود از نوع خود تعیین شونده و خود مختار است(5)(30).
شاخص خود تعیین کنندگی ( تعریف عملی) :

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید